Работна заплата, Личен състав, Самоосигуряващи се лица

В съвременната бизнес среда, освен уменията за взимане на правилни управленски решения, успехът на Вашия бизнес зависи и от оптимизацията на разходите.
За тази цел Ви представяме услугата „ТРЗ, Личен състав, Самоосигуряващи се лица”, чрез която искаме да улесним подбора и поддръжката на кадри, занимаващи се с административно-счетоводното отчитане на възникналите при Вас трудови и извънтрудови правоотношения.

Услугата включва:

 • Подготовка на всички документи във връзка с приемане на нов служител;
 • Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за отпуски и прекратяване на трудови правоотношения;
 • Регистрация на сключване, изменение и прекратяване на трудовите договори в НАП;
 • Съставяне на ведомост и фишове за заплати, справка за дължими осигуровки и данъци, информация за осигурените лица (Декларация образец 1), информация за дължимите осигуровки (Декларация образец 6)
 • Съставяне на договори за управление, граждански договори и анекси към тях;
 • Изчисляване на дължимите хонорари на наети лица по извънтрудови правоотношения;
 • Създаване на платежни нареждания за задълженията към бюджета;
 • Прием, класифициране и обработване на предадените болнични листове. Съставяне на необходимите документи за изплащане на парично обезщетение от ДОО. Създаване на описи и придружителни писма за НОИ; Представяне в НОИ;
 • Издаване на служебни бележки за осигурителен стаж и доход на персонала, които да послужат пред НОИ, Бюро по труда, НАП, Агенция за социално подпомагане и други бюджетни ведомства. Издаването на документите се извършва след поискване от Клиента освен ако те не се издават по подразбиране;
 • Попълване и заверка на трудови книжки на персонала на дружеството;
 • Изготвяне на Удостоверения за пенсиониране;
 • Поддържане на лични досиета на персонала;
 • Изготвяне на декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице;
 • Изчисляване и изготвяне на платежни нареждания към бюджета, свързани с осигуряването на самоосигуряващите се лица;
 • Подготовка и подаване на месечна декларация образец 1 за самоосигуряващите се лица, както и годишна декларация образец 6;
 • Представяне на необходимите данни в Инспекцията по труда;
 • Консултации по трудово-правни и осигурителни казуси.

Ние поемаме управлението на движението в персонала Ви, а Вие – на Вашия бизнес!