Абонаментният договор за счетоводно обслужване Ви гарантира услугите в следните направления:

Счетоводство 

 • Изготвяне на счетоводна политика и съставяне на индивидуален сметкоплан;
 • Приемане, преглед и класифициране на първичните счетоводни документи;
 • Обработка и осчетоводяване на първичните документи с помощта на специализиран счетоводен софтуер;
 • Създаване на вторични счетоводни документи и регистри, съгласно действащото законодателство;
 • Отчитане на капитала;
 • Приемане и класифициране на дълготрайните активи на дружеството, съставяне на счетоводен и данъчен амортизационен план, изчисляване на амортизации;
 • Отчитане на материалните запаси;
 • Следене на складова наличност;
 • Отчитане на разчетите с клиенти, доставчици, подотчетни лица, бюджета, собственици на дружеството;
 • Съставяне на периодични справки за вземанията от клиенти и задълженията към доставчици – при поискване от Клиента;
 • Обработване на касовите и банкови разплащания;
 • Съставяне на месечни и годишни синтетични и/или аналитични оборотни ведомости;
 • Интрастат декларации;
 • Регистрация като администратор в КЗЛД (Комисия за защита на личните данни)
 • Счетоводни консултации;
   

Данъци 

 • Регистрация по закона за ДДС - по избор или в случаите на задължителна регистрация
 • Ежемесечно подготвяне на дневниците за покупки и продажби и Справка-декларация по ЗДДС, протоколи, VIES декларации ;
 • Определяне размера на данъците по текущите данъчни закони;
 • Съставяне и осчетоводяване на платежни документи за плащания към бюджета;
 • Попълване и подаване на данъчни декларации;
 • Данъчна защита при ревизия и проверки;
 • Данъчни консултации;

Работна заплата, Личен състав, Самоосигуряващи се лица

 • Подготовка на всички документи във връзка с приемане на нов служител;
 • Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за отпуски и прекратяване на трудови правоотношения;
 • Регистрация на сключване, изменение и прекратяване на трудовите договори в НАП;
 • Съставяне на ведомост и фишове за заплати, справка за дължими осигуровки и данъци, информация за осигурените лица (Декларация образец 1), информация за дължимите осигуровки (Декларация образец 6);
 • Съставяне на договори за управление, граждански договори и анекси към тях;
 • Изчисляване на дължимите хонорари на наети лица по извънтрудови правоотношения;
 • Създаване на платежни нареждания за задълженията към бюджета;
 • Прием, класифициране и обработване на предадените болнични листове. Съставяне на необходимите документи за изплащане на парично обезщетение от ДОО. Създаване на описи и придружителни писма за НОИ; Представяне в НОИ;
 • Издаване на служебни бележки за осигурителен стаж и доход на персонала, които да послужат пред НОИ, Бюро по труда, НАП, Агенция за социално подпомагане и други бюджетни ведомства. Издаването на документите се извършва след поискване от Клиента освен ако те не се издават по подразбиране;
 • Попълване и заверка на трудови книжки на персонала на дружеството;
 • Изготвяне на Удостоверения за пенсиониране;
 • Поддържане на лични досиета на персонала;
 • Изготвяне на декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице;
 • Изчисляване и изготвяне на платежни нареждания към бюджета, свързани с осигуряването на самоосигуряващите се лица;
 • Подготовка и подаване на месечна декларация образец 1 за самоосигуряващите се лица, както и годишна декларация образец 6;
 • Представяне на необходимите данни в Инспекцията по труда;
 • Консултации по трудово-правни и осигурителни казуси.
   

Годишно приключване

 • Съставяне на годишен финансов отчет;
 • Съставяне на годишна данъчна декларация и приложения към нея;
 • Представяне на годишни отчети пред органите на НСИ, НАП, Търговски регистър и др.
   

Online Счетоводство

 • Всички наши клиенти могат да се възползват от тази услуга. За повече информация прочетете тук