Принудително изпълнение

 • Съдействие от адвокат по изпълнителни дела при събиране на вземанията от държавен или частен съдебен изпълнител (ДСИ или ЧСИ)
   
 • Обезпечаване на вземанията в изпълнителното производство (запор на банкови сметки, възбрана на недвижими имоти, спиране на МПС от движение и др.)
   
 • Разваляне на отчуждителни сделки, пречещи на кредитора да се удовлетвори (фиктивна продажба на цялото имущество и др.)
   
 • Спиране и прекратяване на изпълнителни дела
   
 • Установителни искове за недължимост на принудително търсените суми