Договорно право

  • Преговори и сключване на договори (вкл. със специални защитни клаузи)
     
  • Разваляне и прекратяване на договори (привидни договори, прекомерни лихви и неустойки, при упражнена сила или заплашване и др.)
     
  • Обезщетения, неустойки и лихви при неизпълнени или неточно изпълнени договори от всякакво естество (сключени в устна или писмена форма)