Правото - цивилизационен феномен без аналог!

Правото е едно от най-сложните явления, които включват в себе си различни същности. То е сложно, многообразно, многопластово, надхвърля всяко възможно определение.

Правото от една страна е практическо и прагматично – интересува се от земните неща – стабилност, сигурност в живота, но от друга страна обръща поглед към фундаменталните ценности – свобода, справедливост, човешко достойнство…

Като социално-нормативен регулатор, правото се формира в резултат от различните етапи на обществено развитие. Чрез съществуването си, то трябва да гарантира екзистенциален минимум от норми, които да обезпечат нормалното функциониране и развитие на обществените отношения. А те са навсякъде, във всяка сфера от живота!

Ние, като екип, насочен към бизнеса, обръщаме по-специално внимание на правото в корпоративната сфера и затова Ви предлагаме съдействие в следните направления:

  • Корпоративно и търговско право
  • Застрахователно право
  • Банково право
  • Вещно право
  • Договорно право
  • Непозволено увреждане
  • Принудително изпълнение
  • Административно право
  • Дела срещу монополисти