Корпоративно и търговско право

 • Избор на подходящата корпоративна форма за съответния бизнес; учредяване на дружества; изготвяне на необходимите документи за регистрация в Търговския регистър;
   
 • Преобразуване на дружества (сливане, вливане, разделяне, отделяне и промяна на правната форма)
   
 • Прехвърляне, прекратяване и наследяване на дружества и едноличен търговец
   
 • Представителство от адвокат по търговски дела в производства по несъстоятелност и ликвидация на фирми
   
 • Съдействие от адвокат по търговско право и представителство при провеждане на общи събрания на акционери/съдружници, увеличаване и намаляване на дружествен капитал и други промени на територията на цялата страна (София, Пловдив и др.)
   
 • Текущо обслужване на фирми и работещ бизнес - оптимизация на данъци и разходи, лицензии и др. изисквания
   
 • Специфични търговски сделки и договори