Частна ревизия

Ревизията е съвкупност от действия, насочени към установяване на задължения за данъци и осигуровки. Те имат установителен характер. Обект на ревизии са отделни елементи на данъчното облагане и преди всичко формирането на данъчната основа, точното определяне на дължимия данък, спазване на сроковете, правомерността на някои видове разходи и др.

Независимо от ограничаването на контрола до спазването на принципа за законосъобразност, ревизията съдържа и реализира елементи на превантивност. Те се изразяват основно в предложения от методическо естество, относно правомерното организиране на счетоводната отчетност и законосъобразно данъчно третиране.

Ако искате да проверите коректността на Вашите отчети, да Ви бъде даден съвет за организиране на счетоводната отчетност, да избегнете нарушения от данъчно естество или пък имате съмнения за кражби и злоупотреби от персонала или длъжностно лице – ние ще Ви помогнем с частна ревизия само за Вас!