Счетоводна експертиза

Съдебно-счетоводната и финансово-икономическата експертиза е способ за установяване по документи на факти и обстоятелства по счетоводно, отчетно, финансово-икономическо и финансово-контролно естество, въз основа на които се дават заключения от значение за решаването на финансово-начетни, граждански, арбитражни дела и предварителни производства.

 

Предмет на счетоводната експертиза е информацията, отразена в документите или отчетните регистри за имуществените форми на капитала, гражданско-правните отношения, стопански операции, финансови резултати, данъчните задължения, осигурителни вноски, информацията, станала обект на разследване и съдебно търсене, по която съдът или прокуратурата са поставили въпрос за изследване и решаване от специалисти (вещи лица) по счетоводство, финансово право, икономически анализ.

 


Методът на съдебно-счетоводната експертиза включва:

 

  • Проверка на счетоводните документи и на записването в отделните регистри;
  • Проверка на съответствието на документалното оформление на извършената операция с установени правила;
  • Установяване на съответствието на операциите, отразени в документите с фактически извършените операции;
  • Проверка на достоверността на материалите по делото;
  • Комплексно изследване и проверка на стопанските операции и записванията в счетоводните регистри;
  • Насрещни проверки на документите и записванията в счетоводните регистри.