Финансов анализ

Едно от условията за успех на съвременната организация е анализът на финансовото й състояние. Той изпълнява определени функции, една от които е изучаването на икономическите процеси, явления и показатели в тяхната връзка и взаимозависимост. Всяка функция на икономическия анализ е разкриването на съществуващите резерви с цел повишаване на резултатите от стопанската дейност, а от тук и на ефективността.

 

Основни задачи на финансовия анализ:

 

  • Оценка на системата на използване на материалите, трудовите и финансови ресурси на стопанската единица.
  • Разкриване на тенденциите и закономерностите в развитието на стопанската дейност.
  • Разкриване и качествено изразяване на влиянието на факторите, довели до изменението и до постигането на икономически резултати.
  • Да се даде обективна оценка на изпълнението на плановите разчети, при положение, че стопанската единица разработва вътрешен план.
  • Разкриване на резерви за развитие на стопанските дейности и за постигане на по-висши икономически и финансови резултати.
  • Оценка на обосноваността и икономическата целесъобразност на управленските и стопанските решения.

 

При новите конкурентни условия, налагани от развиващата се пазарна икономика, анализът на финансовото състояние е въпрос на ефективен мениджмънт, на търсене на предимства пред конкурентите, на стратегия за краткосрочно и дългосрочно бъдещо развитие.