Компилиране на информация и издаване на доклади

Компилирането на информация се изразява в събирането, класифицирането, обобщаването и представянето по определен начин на предварително отчетена по счетоводен път информация.

При тези ангажименти ние използваме счетоводни познания и опит, които са различни от одиторските, за да съберем, класифицираме и обобщим определена финансова информация. Обичайно това води до довеждането на подробните данни до лесна за управление и използване информация.
 

Услугите, свързани с компилиране на информация  включват изготвяне на финансови отчети или събиране и обобщаване на друга финансова информация. Счетоводителят няма задължение да потвърди нейната цялост и вярност. Въпреки това, по този начин бихме могли да Ви помогнем за по-добро организиране и анализиране на финансовата информация.