Одит и заверка на годишен финансов отчет

Подлежите ли на задължителен независим финансов одит, съгласно чл. 38 от Закона за счетоводството?

Предприятия, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност не подлежат на задължителен одит и те са предприятията, които в текущата или в предходната година не надвишават показателите на два от следните критерия:

  • Сума на актива на баланса – 1,5 милион лева.
  • Сума на нетния размер на приходи от дейността – 2,5 милиона лева.
  • Средна численост на персонала – 50 души.

При определяне статута на едно новообразувано предприятие като прилагащо облекчена форма на финансова отчетност, се вземат стойностите на тези критерии само за годината на възникване.

Независимо от горните критерии, на независим финансов одит задължително подлежат годишните финансови отчети на:

  • Предприятия, които изготвят консолидирани финансови отчети и индивидуалните финансови отчети, включени в консолидацията.
  • Предприятия, осъществяващи дейности въз основа на отделни закони (банки, застрахователни, инвестиционни и осигурителни предприятия и други), за които това изискване е регламентирано в нормативен акт.
  • Предприятия – Акционерни дружества и Командитни дружества с акции.
  • Предприятията, които са емитенти по смисъла на закона за публичното предлагане на ценни книжа.


На независим финансов одит подлежат и годишните финансови отчети на юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност и вписани в централния регистър при Министерство на Правосъдието, когато за текущата година превишават един от следните критерия:

  • Сума на актива на баланса – 1 милион лева.
  • Сума на нетния размер на приходи от стопанска и нестопанска  дейност – 2 милиона лева.
  • Обща сума на получените през текущата година финансирания и неусвоени за годината финансирания, получени през предходни години –  1 милион лева.


Ако попадате в някоя от тези категории организации, не се колебайте да се свържете с нас. Ние ще проверим и заверим Вашия финансов отчет!