Одит

Одит (от латинското "audio" - слушам) е проверка с оценка на: лице, организация, система, процес, предприятие, проект или продукт. Терминът популярно най-често се отнася до финансовия одит, но подобни концепции има също в държавното управление, проектовия мениджмънт, управлението на качеството, енергийната ефективност и други.

 

В българското законодателство легална дефиниция на понятието и термина "одит" се съдържа в Закона за Сметната палата, а именно, това е "проверката, която включва действията по събиране и анализиране на финансова и нефинансова информация за оценка на управлението на бюджетните и другите публични средства и дейности, и на отчетността в одитирания обект с цел подобряването им".

 

Съгласно чл. 38 от Закона за счетоводството, съществуват условия за задължителен независим финансов одит. За да проверите дали попадате в тази категория организации, посетете раздел Одит и заверка на годишен финансов отчет.

 

Освен в случаите на задължителен одит, всяко дружество може да  анализира и оцени своите отчети по искане на ръководството, с цел удостоверяване на финансовата информация, съдържаща се в тях, за собствено потребление и/или за пред трети лица.

 

Затова ние предлагаме и услуги, които са предназначени  да носят полза и да подобряват дейността на организацията. Те помагат на предприятието да постигне целите си чрез прилагането на систематичен и дисциплиниран подход за оценяване и подобряване ефективността на процесите на управление на риска и контрола.

 
 

Предлагаме Ви:

  •  Компилиране на информация и издаване на доклади
  •  Финансов анализ
  •  Инвестиционен консултинг
  •  Счетоводна експертиза
  •  Частна ревизия
  •  Изготвяне на бизнес план за пред банки и други институции