Контактна форма за Абонамент

За да получите актуална цена за абонамент, моля, попълнете формата по-долу! Наш представител ще се свърже с Вас!

Моля, попълнете контактната форма на кирилица, за да избегнете възможни грешни или неточни данни!

Име на фирмата
Лице за контакт*
Телефон*
E-mail*
Дейност на фирмата*
Регистрация в Данъчно подразделение (София, Пловдив и т.н.)
Правен статут
Регистрация по ЗДДС
Регистрация по Закона за акцизите
Износна дейност (в страни извън ЕС)  
Вносна дейност (от страни извън ЕС)  
ВОД (Вътреобщностни доставки)  
ВОП (Вътреобщностни придобивания)  
Дъщерни дружества  
Задължение за извършване на Одит  
Интрастат - брой записвания (ако има)
Месечен документооборот (общ брой фактури, банкови бордера и др.)
Брой банкови сметки в лева
Брой банкови сметки във валута
Брой обекти (магазини, складове и др.)
Брой осигурявани лица от персонала
Допълнителна информация
*Съгласен съм с условията за ползване
 
*Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни!
Формата беше изпратена.